Privacy policy

DuPho Privacyverklaring.

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Katja Mali Fotografie, verder KMF persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.De AVG schrijft voor dat KMF inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.KMF zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.VerantwoordelijkeDe Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:KMF Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveenwww.katjamali.nl info@katjamali.nlPersoonsgegevens die worden verwerktKMF verwerkt de volgende persoonsgegevens:Algemene persoonsgegevens:
achternaam
voornamen
adres
telefoonnummer
e-mailadres
bankrekeningnummer
factuurnummer

Verwerkingsgrond
KMF verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die KMF met betrokkene heeft gesloten;KMF een wettelijke verplichting dient na te komeneen gerechtvaardigd belang van KMF waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van KMF aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
facturatie afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven telefonisch contact, e-mailcontact uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden
KMF verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KMF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
KMF zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:Wettelijkegrondslag:KMF houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.Marketingdoeleinden:[bewaartermijn 5 jaar]Telefonisch contact:[bewaartermijn 5 jaar]Informeren ove rwijzigingen van diensten:[bewaartermijn 5 jaar]De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame.Dit kan via de website van KMF of door middel van telefoon of e-mail. KMF zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
KMF gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Online afspraken Calendly
Als u een afspraak maakt via de online afspraken-app Calendly verwerkt Calendly de cookies. Wilt u niet dat uw cookies aan Calendly worden verstrekt dan kunt u dat aangeven onderaan op de afspraak- maken pagina. Klik op de melding 'cookie-instellingen' en u kunt uw voorkeuren aangeven.

Beveiliging van de door KMF vastgelegde persoonsgegevens
KMF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met KMF. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal KMF onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. KMF meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt KMF onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met KMF via info@katjamali.nl

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van KMF schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© Dupho, april 2018
Katja Mali Fotografie
De fotograaf van mensen
Katja Mali
Hoi!
Hoe kan ik je helpen?
Start Whatsapp Chat